Directieberaad
De directeuren van de scholen van de VCPOZD vormen samen het directieberaad. Dit directieberaad overlegt geregeld over de gang van zaken binnen de vereniging.
Datum volgende directieberaad: 3 oktober 2017